Na základě žádosti stavebníků či jimi pověřených osob poskytujeme v souladu s § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vyjádření k existenci technické infrastruktury, včetně uvedení podmínek ochrany dotčených sítí elektronických komunikací a dalších nezbytných údajů pro projektovou činnost a provedení stavby.

Žádosti zasílejte na email vyjadreni@ktvnepomuk.cz

Nezbytné náležitosti žádosti:
– jméno investora (zplnomocněného projektanta) + kontaktní údaje
– název stavby, pro kterou je vyjádření požadováno a její stručný popis
– jednoznačná identifikace místa stavby (obec, č.p., parcelní číslo)
– přílohou žádosti musí být situační výkres (přehledná situace stavby)

Žádosti zaslané na jiné než výše uvedenou adresu nemusí být akceptovány.

CENÍK SLUŽEB – (ceny bez DPH)

Vyjádření k existenci sítí do 30 dnů 150
Vyjádření k existenci do 3 prac. dnů – expresní 300
Vytýčení sítí 1000/hod.
Duplikát nebo prodloužení stávajícího vyjádření 100
Přemístění telekomunikačních infrastruktur od 25000

Náhrada , cena za opravu poškozené sítě elektronických komunikací:
Náhrada za poškození bez předchozího vytýčení – 50.000 bez DPH + oprava
Náhrada za poškození po předchozím vytýčení 100% rozsahu

Poplatky za vyjádření k existenci vyjadřují pouze část skutečných nákladů spojených s agendou poskytování daných služeb.